Vedtægter

§ 1 Navn og Hjemsted
stk. 1 Foreningens navn er: Brancheorganisationen for danske domæneregistratorer. Navnet forkortes i daglig tale til DKregistrar
stk. 2 Foreningens CVR nr. er: 34417776
stk. 3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er:
At samle registrars,firmaer og enkeltpersoner der håndterer eller videresælger domæner i Danmark.
At formidle viden om og indsigt i branchens udvikling.
At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen.
At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende
myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og
offentlighed, for eksempel når branchen miskrediteres, eller når
branchens interesser skal markeres.
At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder,
sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen.
At fremme kommunikation og information mellem registry og registrar i
begge retninger.
At profilere branchen udadtil.
§ 3 Medlemmer
stk.1 For at være medlem kræves det at man er:
-oprettet som godkendt registrar af .dk domæner
-eller er et firma eller enkelt person der håndterer eller videresælger domæner på det danske marked.
stk.2 Bestyrelsen afgører om mulige medlemmer som ikke er registrar/reseller kan optages i foreningen.
Bestyrelsens beslutning kan omgøres jævnfør §12
§ 4 Økonomi og regnskab
stk.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
stk.2 Foreningens regnskab revideres løbende af valgte revisor.
stk.3 Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år.
§ 5 Generalforsamlingen
stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk.2 Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.
§ 6 Afholdelse af generalforsamling
stk.1 Der afholdes generalforsamling hvert år i marts eller april måned. Indkaldelse sker ved bestyrelsens foranstaltning.
stk.2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes senest 4 uger før generalforsamlingen.
stk.3 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for indeværende år
7. Valg af formand
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Evt. valg af 1. og 2. suppleant.
10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
11. Fastlæggelse af næste års kontingent
12. Eventuelt.
stk.4 Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.
§ 7 Afstemninger på generalforsamlingen
stk.1 Afgørelse træffes ved simpel majoritet med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
stk.2 Afstemning sker ved tilkendegivelse fra hvert medlem. Anonym afstemning finder sted, såfremt et medlem kræver det.
stk.3 Der kan stemmes med fuldmagt, overleveret til andet medlem. Dog kun en fuldmagt pr fremmødte medlem.
stk.4 Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.
§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
stk.1 Indkaldelse til generalforsamlingen sker på e-mail via den interne mailingsliste som sender til alle medlemmer.
stk.2 Bestyrelsen foranstalter endelig dagsorden inkl. indkomne forslag, regnskab og budget fremsendt til alle medlemmer senest 1 måned før generalforsamlingen.
stk.3 Generalforsamling kan afholdes elektronisk.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når en tredjedel af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.
stk.2 Revisor kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
stk.3 Bestyrelsen foranstalter generalforsamlingen afholdt inden for 30 dage fra anmodningen og indkaldelse udsendt med 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
§ 10 Bestyrelse
stk.1 Bestyrelsen består af formand og 3-6 valgte medlemmer
stk.2 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær snarest muligt efter valget på generalforsamlingen.
stk.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum 50% fremmøde.
stk.4 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse.
stk.5 Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for foreningen.
stk.6 Bestyrelsen kan fastsætte etiske retningslinier gældende for alle medlemmer
stk.7 Suppleanter har møderet til bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret.
stk.8 Suppleanter træder ind som bestyrelsemedlem hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen.
stk.9 Formand vælges for 1 år
stk.10 Suppleanter vælges for 1 år.
stk. 11 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
stk. 12 Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
§ 11 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden, kasserer eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
§ 12 Eksklusion og nægtet optagelse
stk.1 Såfremt et medlem ikke overholder foreningens etiske retningslinier, groft tilsidesætter foreningens formål eller gentagne gange undlader at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af medlemmet.
stk.2 Medlemmet/ansøgeren kan altid forlange eksklusion eller nægtet optagelse prøvet på den førstkommende generalforsamling.
stk.3 Anke til generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.
§ 13 Vedtægtsændringer
stk.1 Vedtægtsændringer kan besluttes når minimum 50% af medlemmerne er repræsenteret ved generalforsamling. Forslaget godkendes når 2/3 af stemmerne er for forslaget.
stk.2 Er 50% af medlemmerne ikke repræsenteret, ved generalforsamlingen, skal vedtægtsændringerne tages op på en følgende ekstraordinær generalforsamling. Ved denne ekstraordinære generalforsamling godkendes ændringen ved 2/3 flertal.
§ 14 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 15 Foreningens opløsning
stk.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes med 2/3 dels flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.
stk.2 Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue andre formål efter generalforsamlingens beslutning.
§ 16 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 17/4-2008
———————————–
Dirigent Peter Larsen
Referant Anders Gammelmark